Diumenge, 18 de Novembre de 2018

Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en Línia
Perfil del contractant
DIPUTACIO DE TARRAGONA - PAM
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
Informació general
Centre cívic
Centres de culte
Educació
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Anuncis i Edictes
Calendari Deixalleria Mòbil 2018
Galeria fotogràfica
VII FIRA MEDIEVAL- EL ROURELL 2018
PASSATGE DEL TERROR
 
Serveis Generals
Urbanisme
 

 
  
Informació general

  Anuncis i Edictes
 
Tall Carretera T-722

Amb motiu de les millores de reforç del ferm a les nostres carreteres, us comuniquen les previsions de tall de carretera amb el desviament provisional dels vehicles pels itineraris alternatius que s'adjunten;
·         Carretera T-722: De la Pobla de Mafumet a la C-37
Dilluns 20/03/17 a divendres 24/03/17 (PQ 4+500 a 9+500).
Horari dels talls: de 8h del matí a 18h al vespre.
Els desviaments provisionals es trobaran degudament senyalitzats i es col·locaran panells informatius. Només es permetrà el pas als veïns que no puguin accedir a casa seva d'una altra manera i sempre que sigui possible.
S’adjunta plànols dels desviaments proposats.

Plànols
 
EDICTE PUBLICAT AL BOP NÚM. 44, DE 03/03/2017

ANUNCI

Pressupost general

Exercici de 2017

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 19 de desembre de 2016

Les persones legítimament interessades, segons allò que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí O
fi cial de la Província.
b) Ofi cina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà de
fi nitivament aprovat.
El Rourell, 22 de febrer de 2017

L’alcaldessa, Carme Basora Ventura

 
Conèixer
Festes
Història
Mapa (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI